Sök efter:

Vårdnad och umgängesrätt

Lagen om vårdnad och umgängesrätt ger föräldrar som inte är gifta möjlighet att på ett enkelt sätt komma överens om vårdnaden om barnen. I avtalet, som fastställs av socialnämnden, kan föräldrarna till exempel klarlägga:

• att båda föräldrarna gemensamt får vårdnaden. Det innebär att föräldrarna delar ansvaret för och tillsammans beslutar om viktiga saker för barnet. Det ska inte blandas ihop med växelvis boende. Gemensam vårdnad kan man avtala om trots att barnet inte har lika stort umgänge med bägge föräldrar.
• hos vilken av föräldrarna barnet skall bo
• att en förälder ensam får vårdnaden om barnet. Det innebär att den ena föräldern blir ensam vårdnadshavare och förmyndare för barnet och således har rätt att ensam fatta alla beslut rörande barnet
• barnets umgängesrätt med den förälder den inte bor hos.

I de fall föräldrarna inte kan komma överens om någondera punkt i avtalets innehåll avgörs dessa frågor av en domstol.

Vårdnad och umgänge i samband med fastställande av faderskap

Samtidigt med utredningen av faderskap för barn födda utom äktenskap, diskuteras barnets vårdnad.

I de flesta fall är målsättningen gemensam vårdnad och att båda föräldrarna ska bli förmyndare för barnet. Utan vårdnadsavtal är modern automatiskt ensam vårdnadshavare och förmyndare.

Om föräldrarna inte bor tillsammans bör det också avtalas om barnets umgängesrätt med den förälder det inte bor hos.

Vårdnad och umgänge i samband med skilsmässa

Om föräldrarna skiljs, fastställs vårdnad och umgängesrätt gällande minderåriga barn på samma sätt som för sambopar under förutsättning att föräldrarna är överens i ärendet. I de fall föräldrarna inte kan komma överens avgörs frågorna av en domstol.

Underhållsbidrag

Vid skilsmässa eller separation bör ett avtal om underhållsbidrag göras upp. Underhållsbidrag skall betalas av den förälder som inte har barnet boende hos sig.

Faktorer som inverkar på underhållsbidragets belopp är antalet minderåriga barn, umgänget, barnets individuella behov och vardera förälders inkomst. Om föräldrarna är överens görs avtalet upp tillsammans med socialsekreteraren. I annat fall avgörs underhållsbidragets storlek av domstol.

INDEXJUSTERING AV BELOPPET PÅ UNDERHÅLLSBIDRAG
Beloppet på underhållsbidrag stiger med 1,0 % fr.o.m. 01.01.2015. Förhöjningen omfattar samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts. Den underhållsskyldige ansvarar själv för att höja beloppet på underhållsbidraget enligt den angivna procenten.

TABELL ÖVER SAMTLIGA INDEXFÖRHÖJNINGAR SOM VARIT SEDAN 1995

Förhöjning fr.o.m.

Förhöjnings-%

Gäller underhållsbidrag

1.1.1995

5 %

fastställda före 1.1.1993

1.1.2000

5 %

fastställda före 1.1.1995

1.1.2002

5 %

fastställda före 1.1.2000

1.1.2007

5 %

fastställda före 1.1.2002

1.1.2009

5 %

fastställda före 1.1.2007

1.1.2010

2,297 %

alla avtal

1.1.2011

2,38 %

alla avtal

1.1.2012

3,57 %

alla avtal

1.1.2013

2,63 %

alla avtal

1.1.2014

1,17 %

alla avtal

1.1.2015  

 1.0%

 alla avtal

 

Socialsekreterare Mikaela Brandt
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 52 63 847
Fax 489 011
E-post: mikaela.brandt@saltvik.ax