Sök efter:

Utkomststöd

Om dina eller din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd. Tanken med utkomststöd är att det skall vara tillfälligt. Det betalas ut först i sista hand när övriga inkomster och förmåner som pension, arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och bostadsbidrag inte räcker till. Samtidigt som ni gör ansökan går ni tillsammans med socialsekreteraren igenom olika sätt att försöka bättra på ekonomin.  

Vad består utkomststödet av? 

Utkomststödet består av grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd. Det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och bidrag för vissa andra utgifter som inte täcks av grunddelen. Grunddelen täcker utgifter för mat och kläder, små utgifter för hälso- och sjukvård, utgifter för att sköta den personliga hygienen och hålla hemmet rent, biljetter för kollektivtrafik, prenumeration på dagstidningar, TV-avgift, telefonräkning, utgifter för hobby och rekreation och motsvarande utgifter för den dagliga försörjningen. Till det grundläggande utkomststödet hör också bidrag för de boendeutgifter som avses i lagen om bostadsbidrag, för utgifter för hushållselektricitet, för hemförsäkringspremier och för större hälso- och sjukvårdsutgifter. Kommunen har fastslagna maxbelopp gällande boendekostnader.

Beviljandet av utkomststöd grundar sig på lagen om utkomststöd. 

Utkomststödets grunddelar fr.o.m. 1.2.2020:

Ensamboende och ensamförsörjare 522,02 euro
Andra personer som fyllt 17 år (t.ex. makar och samboende)

(2x443,72,) = 887,44 euro  

Person som fyllt 17 och bor hos ena eller båda föräldrarna 381,07 euro
För varje barn mellan 10-16 år 365,42 euro
För varje barn under 10 år 344,53 euro

Hur stort är utkomststödet?

Beräkningen av utkomststödet går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster och tillgångar som står till förfogande. Om inkomsterna är mindre än de godkända utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomststödet söks och beräknas månadsvis.   

Exempel på utkomststödsberäkning:

Grunddel för ensamstående 

522,02 euro 

Hyra  495,00 euro 
Summa utgifter  1017,02 euro 
Arbetslöshetspenning  518,40 euro 
Bostadsbidrag  328,80 euro 
Summa inkomster  847,20 euro 
Skillnad utgifter/inkomster  169,82 euro 

Sökanden är berättigad till 169,82 euro i utkomststöd.

Hur söker man utkomststöd?

Utkomststödet beviljas av den kommun där du eller familjen stadigvarande vistas. Kontakta socialsekreteraren och boka en tid för ett besök om ni önskar ansöka om utkomststöd. Du kan inte ansöka om utkomststöd elektroniskt/per e-post. Tid till socialsekreteraren bokas enklast per telefon.

Till ansökan om utkomststöd bifogas:

 • kontoutdrag från banken eller nätbanken (pdf) för samtliga bankkonton för de senaste två månaderna
 • intyg över inkomsterna, t.ex. lönespecifikation, intyg över pensioner och bidrag samt intyg över samtliga övriga inkomster,
  t.ex. förmåner från FPA
 • det senaste beskattningsintyget eller beskattningsbeslutet med specifikationsdel
 • intyg över samtliga övriga inkomster
 • andra intyg som har betydelse för den ekonomiska situationen,
  t.ex. sjukintyg eller intyg över att du är arbetslös/studerande
 • fakturor som gäller hushållets utgifter
 • giltigt hyresavtal eller intyg över räntor på bostadslån
 • intyg över föregående månads hyresbetalning, antingen med kvitto eller genom uppgift i kontoutdrag. 

Din ansökan handläggs inte förrän vi har alla verifikat som krävs.

LÄS MER
Folkhälsans ekonomiska rådgivning
Informationsbroschyr om utkomststöd

 

T.f socialsekreterare Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 526 38 47
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax