Sök efter:

Reviderade principer gällande övertagande av privatvägar

Kommunfullmäktige beslöt enligt § 37/1.6.2015 att revidera principerna vid övertagande av privatväg till kommunalväg enligt nedan:

- Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
- Det finns minst tre fast bosatta hushåll vid vägen.
- Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att kommunen   övertar vägen.
- Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
- Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget eller samtliga   med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av   vägen.
- Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för
  enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Vid ett   övertagande av väg   ska kommunen stå för hela ombyggnadskostnaden 
  inkl. projektering och ev.  markersättningar. Kommunfullmäktige skall bevilja   budgetmedel för ändamålet.
- Avvikande från Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 kan följande   avvikelser godkännas: 

       -Mindre radie tillåts vid behov både för horisontalkurva och vertikalkurva.
       -Vägen byggs normalt 5,5 meter bred. Vid behov kan smalare väg med          mötesplats tillåtas.
       -Vägen byggs normalt med slänter 1:2.
       -Vägen grundförbättras med 30 cm 0-70 grus och 10 cm 0-32 grus.
       -Vägen skall i huvudsak följa den ursprungliga sträckningen samt         ta hänsyn till befintliga  
        byggnader och miljö.
       -Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.
       -Näringsverksamhet jämställs med hushåll.

Följande väglag har redan tidigare anhållit om att vägen skall övertas till kommunalväg:

- Lövstrandsvägen
- Västergatan
- Gamla Getavägen
- Kastevägen

Man kan fortlöpande anhålla om kommunalväg. Kommunfullmäktige fastställer vilka enskilda vägar som blir kommunalvägar, samt tidsplanen för dem. Övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten.

 

 

Kommuningenjör Dina Friberg
Tfn 489 040
Mobil 0457 - 34 56 397
E-post: dina.friberg@saltvik.ax