Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bidrag för cancersjukdom

Äldreomsorgsnämnden i Saltvik beviljar bidrag för cancersjukdom i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (Kfge 105 §/7.12.2015).

Bidrag för cancersjukdom kan beviljas som engångsersättning om max 500 euro/sökande, enligt en fritt formulerad ansökan. Bidrag beviljas under förutsättning att det finns kvarvarande medel.

Av ansökan bör framgå bankkontonummer dit bidraget skall betalas, samt bifogas intyg från Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) i vilket framgår datum när cancersjukdomen konstaterades.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 5.1.2021