Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Barnomsorg

För att göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera, finns kommunal barnomsorg som innebär att barnet vårdas utanför hemmet. 

Barnomsorgens uppgift och verksamhetsidé är att bland annat stöda familjen i fostran av barnet och tillsammans med familjen främja barnets utveckling. Målsättningen för den åländska barnomsorgen beskrivs i barnomsorgslagen.

Barnomsorgen förbereder barnet för skolan genom att i daghemmen ordna förundervisning. Förundervisningen, då grundläggande kunskaper tränas och befästs, är en integrerad del av verksamheten. Det finns en gemensam åländsk plan för förundervisningens upplägg och innehåll.

I Saltvik finns två kommunala daghem. Det är i första hand din bostadsadress som avgör vilket daghem ditt barn kommer att gå på. Boende i östra Saltvik erbjuds plats på Prästkragens daghem i Kvarnbo och boende i västra Saltvik på Skogsgläntans daghem i Kroklund. Om det råder platsbrist på endera daghem kan det hända ditt barn får inleda sin dagistid på det andra daghemmet för att sedan i god tid inför skolstart flyttas till det daghem som hör till ditt område.

Daghemmens uppgift är främst att bidra till att varje barn får goda uppväxtvillkor. Detta görs genom att erbjuda en god omvårdnad, lekmöjlighet och pedagogisk verksamhet. I daghemmet stöds det enskilda barnets allsidiga utveckling då bland annat de sociala och motoriska färdigheterna tränas.

Vi ser leken som nyckeln till barnets kunskap. Barnen ges dagligen möjlighet till fria lekar både utom- och inomhus. Förutom leken är natur och miljö, gymnastik och rörelse, sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga byggstenar i verksamheten.

Våra daghem har öppet mellan klockan 7.00 och 17.00. Vid behov och genom överenskommelse på förhand kan öppettiden förlängas för berörda vårdnadshavare.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 9.3.2021