Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ansökan om bygglov

Bygglov behövs om du tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om. Bygglov behövs även för bland annat installation av en ny eldstad och för ändring av byggnads användningsändamål och för samlingslokaler.

En ansökan om bygglov ska alltid innehålla:

  • ifylld ansökningsblankett, 2 exemplar
  • utredning över besittningsrätten (lagfart), 1 exemplar
  • översiktskarta skala 1:20 000, 2 exemplar
  • situationsplan/tomtkarta skala 1:500 alternativt 1:1 000, 2 exemplar
  • byggnadsritning; plan, fasader och skärning i skala 1:100, 2 exemplar
  • utredning om hörande av grannar (blankett finns här på sidan)
  • Befolkningsregistercentralens blankett RH1 eller för hus med fler bostäder RH2.

Ibland kan ytterligare någon handling behövas för att bygglovet ska kunna prövas. Sådana kan till exempel vara anhållan om ansvarig arbetsledare, tillstånd för tomtutfart, förrättningskarta som utvisar servituter, myndighetsutlåtanden och rågrannens samtycke och för bostadshus en energiberäkning. Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det behövs tilläggsuppgifter för din bygglovsansökan.

Publicerad 23.4.2020
Uppdaterad 27.2.2023