Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Ekonomi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige varje år, senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilket budgetåret är det första.

Budgeten och ekonomiplanen innehåller målen för kommunens verksamhet och ekonomi och ska göras upp så att förutsättningar för kommunens uppgifter tryggas.

Kommunen har såväl lagstadgade som icke lagstadgade uppgifter och för en del av dessa tar kommunen ut avgifter.

Verksamhetens intäkter omfattar intäkter från den löpande verksamheten, såsom försäljningsinkomster, avgiftsintäkter, hyror med mera.

Verksamhetens kostnader omfattar kostnader för den löpande verksamheten. De största kostnaderna utgörs av löner och lönebikostnader, medan övriga kostnader består av bland annat materialinköp och köp av tjänster.

En kommuns verksamhetsbidrag visar nettot av de externa intäkterna och kostnaderna. Verksamhetsbidraget är alltid negativt och anger hur mycket av driftsekonomins nettokostnader som ska täckas med skatteinkomster och landskapsandelar.

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 15.5.2020