Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekonomi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige varje år, senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilket budgetåret är det första.

Budgeten och ekonomiplanen innehåller målen för kommunens verksamhet och ekonomi och ska göras upp så att förutsättningar för kommunens uppgifter tryggas.

Kommunen har såväl lagstadgade som icke lagstadgade uppgifter och för en del av dessa tar kommunen ut avgifter.

Verksamhetens intäkter omfattar intäkter från den löpande verksamheten, såsom försäljningsinkomster, avgiftsintäkter, hyror med mera.

Verksamhetens kostnader omfattar kostnader för den löpande verksamheten. De största kostnaderna utgörs av löner och lönebikostnader, medan övriga kostnader består av bland annat materialinköp och köp av tjänster.

En kommuns verksamhetsbidrag visar nettot av de externa intäkterna och kostnaderna. Verksamhetsbidraget är alltid negativt och anger hur mycket av driftsekonomins nettokostnader som ska täckas med skatteinkomster och landskapsandelar.

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 15.5.2020