Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Förtroendevalda

Såhär styrs din kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att: 

  • fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
  • besluta vilka nämnder som ska finnas. Kommunfullmäktige kan besluta att de uppgifter som kommunen tilldelats enligt lag skall skötas av en nämnd eller av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden ska dock enligt lag finnas.
  • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna
  • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att: 

  • leda och samordna allt arbete inom kommunen
  • ansvara för kommunens ekonomi

Till sin hjälp har kommunstyrelsen anställda tjänstemän på kommunkansliet.

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen och genomför beslut som fattas i styrelsen och fullmäktige.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 17.3.2020