Barnskydd

Barnskyddets främsta mål är att garantera barnets rättigheter samt att stöda familjer så att barnen får växa upp i en trygg omgivning.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

Barnskyddet är en benämning på de personer inom socialtjänsten som jobbar med frågor rörande barn och som har enligt barnskyddslagen ansvaret för att utreda och hjälpa enskilda barn i en utsatt situation.

Stödåtgärder

Barnskydd innebär ett samarbete mellan många parter. Dessa är bland andra barnens föräldrar, dagvården, skolan, hemservicen och polisen. Genom bra samarbete kan svårigheter upptäckas tidigt och rätt sorts hjälp ges där det behövs.

Till barnskyddet hör olika stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård som till exempel familjearbete och stödpersoner/familjer, stödsamtal med socialarbetare, ekonomiskt stöd, t ex till hobbyverksamhet eller anpassade åtgärder efter familjens behov. Till barnskyddet hör även ordnande av vård utom hemmet samt eftervård.

Barnskyddets personal har lagstadgad tystnadsplikt.

Man kan bli klient i barnskyddet på begäran av barnet själv eller dess vårdnadshavare, eller via en barnskyddsanmälan. Klientskapet inleds vanligtvis med en bedömning av servicebehovet där barnskyddet tillsammans med familjen och andra samarbetspartner utvärderar familjens behov av hjälp och stöd.

Barnskyddsutredning

När barnskyddet i kommunen får en ansökan om stöd eller en barnskyddsanmälan tar de så fort som möjligt reda på mer om barnets situation. Barnskyddet har sju dagar på sig enligt lag att ta ställning till om en barnskyddsutredning behöver inledas.

En utredning innebär att barnskyddet kartlägger och bedömer barnets servicebehov. Barnskyddet har rätt att få uppgifter från andra myndigheter i samband med utredningen av ett barns situation. Alla uppgifter journalförs.

Utredningen ska vara klar inom tre månader från det att ansökan eller anmälan lämnats in. Barnskyddets personal går alltid igenom resultatet tillsammans med familjen.

Om det visar sig att barnet eller familjen behöver stöd kommer barnskyddet och familjen överens om vilket stöd som ger bäst hjälp. Om familjen inte är i behov av hjälp från barnskyddet avslutas kontakten i samband med genomgången av utredningen.

Barnskyddsanmälan

Om du känner oro för ett barn och misstänker att barnet utsätts för omsorgssvikt, har svårigheter i skolan, hemmet eller på fritiden eller är i fara skall du göra en barnskyddsanmälan till kommunens barnskydd.

Det kan handla om ditt eller någon annans barn. Det kan till exempel vara du som är anhörig, vän till barnet och familjen eller en granne. Barnets föräldrar kan också kontakta barnskyddet när det finns behov. Som barn och ungdom kan du också själv ta kontakt.

Om du känner dig tveksam till att göra en anmälan är du välkommen att rådgöra med socialkansliet utan att nämna vilket barn det gäller innan du beslutar dig för att göra en formell anmälan.

Barnskyddsanmälningar är viktiga för att barnet och familjen kan stödas i ett så tidigt skede som möjligt. Barnskyddet är skyldigt att utreda varje anmälan och vid behov vidta åtgärder. Barnets bästa ska alltid prioriteras och barnet har rätt att komma till tals.

Blankett för anmälan hittar du under fliken blanketter. Lämna in eller skicka din anmälan till socialkansliet. Om du vill göra en muntlig anmälan kan du under telefontid vända dig direkt till någon av personalen vid kommunens socialförvaltning.

Barnskyddsjouren

Barnskyddsjouren finns till för alla barn som befinner sig på Åland och som är i akuta krissituationer utanför kontorstid.

Det är endast myndigheter som kan kontakta jouren. Som privatperson i en akut situation kan du vända dig till polisen på telefon 112.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 21.7.2020