Vårdnad, umgänge och underhåll

Vårdnadshavarens uppgift är att trygga barnets utveckling och välfärd. Bestämmelser om detta ingår i lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

Syftet med bestämmelserna är att trygga barnets möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrar. Om föräldrarna är gifta med varandra är båda vårdnadshavare och uppfostrare.

Som föräldrar har ni också båda ansvar för försörjningen av ert barn.

Vårdnad och umgänge

Att vara vårdnadshavare betyder att man är delaktig i beslut gällande barnet. Det kan bland annat handla om frågor som boendeort, hälsovård, skolgång, medborgarskap och religion.

Lagen om vårdnad och umgängesrätt ger föräldrar som inte är gifta eller samboende möjlighet att på ett enkelt sätt komma överens om vårdnaden om barnen genom att ingå ett avtal. I avtalet, som fastställs av socialnämnden, kan föräldrarna till exempel klarlägga:

  • Att båda föräldrarna gemensamt får vårdnaden. Det innebär att föräldrarna delar ansvaret för och tillsammans beslutar om viktiga saker för barnet. Det ska inte blandas ihop med växelvis boende. Gemensam vårdnad kan man avtala om trots att barnet inte har lika stort umgänge med bägge föräldrar.
  • Hos vilken av föräldrarna barnet skall bo
  • Att en förälder ensam får vårdnaden om barnet. Det innebär att den ena föräldern blir ensam vårdnadshavare och förmyndare för barnet och således har rätt att ensam fatta alla beslut rörande barnet
  • Barnets umgängesrätt med den förälder den inte bor hos.

I de fall föräldrarna inte kan komma överens om någondera punkt i avtalets innehåll avgörs dessa frågor av en domstol. Avtal gällande underhållsbidrag, vårdnad och umgänge, vilka är fastställda av socialnämnden, har samma juridiska klass som domstolsutslag.

Vårdnad och umgänge i samband med skilsmässa

Om familjeförhållandena ändras, t.ex. i samband med skilsmässa, är det bra om ni kan komma överens om ett avtal om vårdnaden, boendet och umgängesrätten för barnet.

Om föräldrarna skiljs, fastställs vårdnad och umgängesrätt gällande minderåriga barn på samma sätt som för sambopar under förutsättning att föräldrarna är överens i ärendet.

Barnatillsyningsmannen ger råd och stöd i ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt, samt fastställer avtalen. Det är till barnets bästa att föräldrar om möjligt strävar till en gemensam överenskommelse kring barnen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om avtalets innehåll är det tingsrätten som avgör ärendet. Tingsrätten begär då in utlåtanden i form av en vårdnadsutredning som socialarbetarna gör.

Underhåll

Barn har enligt lag rätt till tillräckligt underhåll. Som föräldrar har ni båda ansvar för försörjningen av ert barn. Den förälder som barnet inte bor hos kan bidra till försörjningen genom att betala ett underhållsbidrag. Vid skilsmässa eller separation bör ett avtal om underhållsbidrag göras upp.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag är det belopp som ni som föräldrar avtalar om och som baserar sig på era inkomster och utgifter. Föräldrar kan göra ett skriftligt, frivilligt avtal om underhållet hos barnatillsyningsmannen. Det kan göras för en viss tid eller till dess att underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller 18 år. Vid tvister kan även tingsrätten avgöra underhållsärenden.

Vid beräkningen av underhållets belopp, beaktas båda föräldrars ekonomiska situation och barnets behov av underhåll. Detta gör man för att utreda i hur stor del var och en förälder kan stå för barnets kostnader. Beräkningen görs enligt anvisningar från Justitieministeriet. När ett underhållsbidrag har räknats fram, skall man slutligen bedöma om beloppet är skäligt med hänsyn till alla omständigheter som inverkar på saken.

Underhållsstödet indexjusteras årligen. Den underhållsskyldige ansvarar själv för att justera beloppet på underhållsbidraget enligt den angivna procenten.

Underhållsstöd

Underhållsstöd utbetalas och handläggs av Folkpensionsanstalten. Underhållsstödet kan betalas med fullt eller nedsatt belopp. Fullt underhållsstöd uppgår till 167,01 euro per månad.

Underhållstöd kan beviljas i följande fall:

  • Om en förälder som är underhållsskyldig inte betalat underhållsbidrag
  • Om faderskap inte har fastställts
  • Om underhållsbidraget fastställts men till ett lågt belopp p.g.a. bristande betalningsförmåga

Ansökan om underhållsstöd lämnar du in till FPA. Till ansökan bifogar du avtal om underhåll, eller domstolsutslag i original, och utredning över underhållsbidragsskulden. När underhållsstöd betalas ut flyttas indrivningen av underhållsbidraget till FPA.

Underhållsstödet är skattefritt. Underhållsstödet justeras årligen med index.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 28.4.2020