Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Genom färdtjänst enligt handikappservicelagen tillförsäkras personer med svåra funktionsnedsättningar skäliga möjligheter till rörlighet och aktivt liv för samma avgift som befolkningen i övrigt.

Enligt handikappservicelagen ska kommunen ordna skälig färdtjänst och tillhörande ledsagarservice för personer med svåra funktionsnedsättningar som inte kan anlita kollektivtrafiken. Färdtjänsten är en subjektiv rättighet och kan inte nekas på grund av att budgeterade medel för ändamålet är förbrukade.

Till färdtjänsten hör transporter som personer med svåra funktionsnedsättningar behöver för uträttande av ärenden, arbete, studier, delaktighet i samhälleliga aktiviteter och rekreation.

Antalet resor

Färdtjänst enligt handikappservicelagen berättigar till minst 18 enkelresor/månad för att uträtta ärenden och för fritidsbehov i det dagliga livet. Utöver dessa 18 enkelresor kan man beviljas färdtjänst för nödvändiga arbets- och studieresor. Enkelresor innebär att resan sker utan avbrott.

Taxikortet Plus

Från och med 01.01.2018 har Saltviks kommun tagit i bruk färdtjänstkortet Taxikortet PLUS. Detta innebär att tidigare system med färdtjänstkort/biljetter i papper upphört. Det nya färdtjänstkortet är i plast och fungerar elektroniskt. Resorna fylls på automatiskt månatligen varje månad. Kortet är personligt och om du beviljas färdtjänst får du ett färdtjänstkort hemskickat per post.

Social- och omsorgsnämnden i Saltviks kommun har beslutat att uppbära en självrisk på alla färdtjänstresor. Självrisken är enhetlig med busstaxan för lokaltrafik och beror på antalet åkta kilometer. Kommunen betalar resten av kostnaden.

Ansökan

Om du har behov av färdtjänst för dagliga sysslor/fritidsaktiviteter eller arbetet/studier behöver du inkomma med en skriftlig ansökningsblankett. Till ansökan ska ett läkarintyg för färdtjänst bifogas.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 28.4.2020