Stöd för närståendevård under 65 år

För dig som vårdar en äldre, en funktionsnedsatt eller en sjuk person i hemmet finns möjlighet till stöd för närståendevård. Du kan med hjälp av kommunen få ett personligt stöd, avlastning och arvode för vården.

Stöd för närståendevård för dig som vårdar någon under 65 år beviljas av socialarbetare vid Saltviks kommun.

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, dvs. en dygnet runt vård eller fortlöpande daglig vård. Med närståendevården avses alltid hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.

Kriterier för stöd för närståendevård:

 • Någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp eller av någon annan motsvarande orsak behöver vård eller omsorg i hemförhållande.
 • En anhörig till vårdtagaren eller någon annan som står vårdtagaren nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service.
 • Vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården ställer.
 • Närståendevården tillsammans med andra behövliga social- och hälsovårdstjänster är tillräckliga med tanke på den vårdtagarens välbefinnande, hälsa och säkerhet.
 • Vårdtagarens hem till sina sanitära förhållanden och övriga förhållanden är lämpligt för den vård som ska tillhandahållas där.
 • Beviljande av stöd bedöms vara förenligt med vårdtagarens bästa.
 • Vårdtagaren godkänner närståendevårdaren.
 • Stöd för närståendevård består av ett vårdarvode, kompletterande hälso- och socialtjänster till vårdtagaren och stöd till närståendevårdaren.
 • Närståendevårdsstöd är ingen subjektiv rätt, kommunen fastställer grunderna för beviljande av stöd för närståendevård inom lagen om närståendevårdens bestämmelser.
 • Närståendevårdsstöd beviljas oberoende av den sökandes ekonomi.
 • Närståendevårdsstöd beviljas inte för vård på institution.
 • Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Ansökan

Om du är intresserad av att ansöka om stöd för närståendevård behöver du ta kontakt med socialarbetaren för att boka in ett hembesök. En personlig vård- och serviceplan görs för varje enskild vårdbehövande. Storleken på stödet beror på hur bindande och krävande vården är. Vid behov bifogas ett läkarintyg till ansökan.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 28.4.2020