Bidrag för ensamföretagare

Bidraget för ensamföretagare för ekonomiska svårigheter till följd av coronaepidemin - anvisning för företagare.

Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av COVID-19-epidemin (nedan coronaepidemin). Ansökningar om bidrag för ensamföretagare handläggs i kommunerna.

Utskrivbar blankett för ansökan om bidrag till ensamföretagare finns här intill på sidan.

Syftet med coronabidraget för ensamföretagare är att ensamföretagarnas verksamhet ska ha en ekonomiskt stabil grund under och efter pandemin. Det är fråga om ett verksamhetsbidrag för att täcka utgifter inom näringsidkande. Stödet är tidsbundet och gäller enbart för att sköta den akuta likviditetskrisen till följd av pandemin.

För vem

Bidraget är avsett för företagare oavsett företagsform och sättet att finansiera verksamheten och som
• ensam utövar affärsverksamhet, är företagare eller näringsidkare utan avlönad arbetskraft, inklusive freelanceföretagare.
• är företagare i huvudsyssla, oavsett verksamhetens juridiska form eller sättet att finansiera verksamheten.

Företagare och utöver sig själva sysselsätter högst fyra personer, kan ansöka om finansering i bidragsform av NTM-centralen (Finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coro-naviruset) och företag, som sysselsätter fem eller fler personer, kan ansöka om finansiering i bidragsform (utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer) av Business Finland. Klicka här för att hitta mer information på Arbets- och näringsministeriets hemsida.

Med ensamföretagare avses företagare i huvudsyssla som verkar i Finland och ensam utövar affärsverksamhet, oavsett verksamhetens juridiska form eller sättet att finansiera verksamheten.

Det här innebär att bidraget för ensamföretagare kan beviljas enskilda näringsidkare eller firmor, kommanditbolag, öppna bolag, aktiebolag eller andelslag. Bidrag kan även beviljas s.k. lättföretagare, som sysselsätter sig själva och verkar på ett liknande sätt som företagare utan att grunda ett företag. Ensamföretagare är en som utövar affärsverksamhet ensam utan avlönad arbetskraft. Även freelanceföretagare kan få bidrag då freelanceföretagaren verkar som en enskild näringsid-kare, genom en firma (näringsidkare eller affärsidkare), genom personbolag (öppet bolag, kom-manditbolag), i aktiebolag eller andelslag.

Bidraget är avsett för företagare i huvudsyssla. Ensamföretagare i huvudsyssla ska vara registre-rade i FöPL-registret (i ansökan begärs numret på FöPL-försäkringen), eller som kan visa en före-tagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år. Om företaget startats för mindre än 6 mån.sedan ska man visa att det uppkomna inkomstflödet skulle leda till en fakturering på minst 20 000 euro inom en period på 12 månader.

Bidraget för ensamföretagare beviljas företagarspecifikt. Om ensamföretagaren har flera företag där hen jobbar ensam, beviljas bidraget till det företag som företagaren har som huvudsyssla.

Förutsättningar för att bidrag ska beviljas

• ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 till följd av coronaepidemin
• ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Förutsättningen för att bidraget för ensamföretagare ska beviljas är att att företagets ekonomi försvagats avsevärt och omsättningen minskat till följd av coronaepidemin. Epidemin be-döms ha börjat påverka ensamföretagarens ekonomi i Finland efter den 16 mars 2020, då un-dantagsförhållanden konstaterades och beredskapslagen togs i användning.

Det här innebär att den sökande i ansökan ska visa att den avsevärda försvagningen i affärs-verksamheten efter den 16 mars 2020 är en följd av coronaepidemin. Den sökande ska på an-sökningsblanketten intyga att hens ekonomi försvagats avsevärt till följd av coronaepidemin. En-samföretagarens ekonomi och nedgången i omsättningen efter den 16 mars 2020 ska intygas med kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag (utgifter och försäljningsintäkter).
Ekonomin anses ha försvagat om företagets omsättning sjunkit över 30 procent efter att ha hållit så gott som samma nivå de föregående 12 månaderna. Om det är fråga om företagsverksamhet av säsongkaraktär, kan den genomsnittliga utvecklingen i affärsverksamheten granskas.

Dessutom är en förutsättning för bidraget att ensamföretagaren anses ha förutsättningar för lönsam verksamhet. Det anses finnas förutsättningar för lönsam verksamhet, ifall företagsverk-samheten varit lönsam i bokslutet eller skattedeklarationen 2019. I ansökan ska den sökande in-tyga att företagsverksamheten varit lönsam före coronaepidemin. Om ensamföretagaren har skatteskuld ska hen ha en av Skattemyndigheten godkänd plan för betalning av skattskulden. Den sökande ska till ansökan bifoga en kopia på bokslutet 2019/det senaste bokslutet eller skattedeklarationen 2019/den senaste skattedeklarationen. Om företagsverksamheten startats efter den 31 december 2019 ska en annan tillförlitlig utredning lämnas (kopia av bokföringen och kontoutdraget). Dessutom ska den sökande till ansökan bifoga ett intyg över skatteskuld och om företaget har skatteskuld ska till ansökan bifogas en av skattemyndigheten godkänd plan för be-talning av skatteskulden. Vid bedömning av verksamhetens lönsamhet kan man beakta ensam-företagarens utredning om exceptionella förhållanden under 2019.

Den sökande ska även intyga att hen avser fortsätta företagsverksamheten efter coronaepide-min. Den sökande ska även beskriva hur hen avser använda bidraget för att stabilisera sin verk-samhet.

Bidraget för ensamföretagare är de minimis-finansiering och för att få det krävs att företagets de minimis-ackumulation inte är nådd. Det maximala beloppet för de minimis-finansieringen är 200 000 euro (för företag inom varutransport på landsvägar högst 100 000 euro) under innevarande och två föregående skatteår. Bidragsmottagaren ansvarar för att de minimis-stöd som beviljats av olika parter (t.ex. ministerier, myndigheter underställda ministerier, Business Finland, Finnvera Abp, kommuner och landskapsförbund) inte överskrider detta belopp. Allt offentligt stöd för företag är inte de minimis-stöd.  De minimis-stöd känner man igen på ett beslut, där man konsta-terar beloppet av de minimis-stöd och hänvisar till Europeiska unionens förordning om stöd av mindre värde.

Bidrag beviljas i hela landet

För vilka syften kan bidrag sökas

Ensamföretagarens bidrag är ett engångsbelopp på 2 000 euro för ensamföretagarens kalkylerade utgifter i företagsverksamhet, såsom utgifter för lokaler och utrustning som skaffats för företags-verksamheten samt bokförings- och övriga byråkostnader. Då engångsersättningen beviljas ses inte lön som företagaren tar ut som en utgift i företagsverksamheten.

Delvis med denna ersättning ska ensamföretagaren klara de utmaningar i ekonomin som coronavi-rusepidemin medför. Engångsersättningen kan beviljas för utgifter som uppstått efter den 16 mars 2020 och det sista ansökningsdatumet för bidraget är den 30 september 2020. Det är fråga om ett kalkylerat belopp och bidragsmottagaren har ingen skyldighet att visa upp verifikat för utgifterna vid ansökan om bidrag eller i efterhand

Annat att beakta:

I enlighet med 4 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ses som beskattnings-bar inkomst de inkomster som erhållits som pengar eller förmåner i penningvärde i näringsverk-samheten. Eftersom stöden/bidragen i fråga inte stadgas som skattefria, är de beskattningsbar in-komst för företaget. Inkomsterna i fråga är inkomst från företagsverksamhet, som ska redovisas som inkomst i bokföringen.
Kommunerna meddelar bidragen som betalats till ensamföretagarna till Skattemyndigheten.

Den som söker bidrag ska beakta att då kommunen godkänner ansökan uppstår ett avtal mellan den sökande och kommunen i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen. Bidragsmottagare kan utifrån avtalet utan dröjsmål återbetala bidrag som utbetalats felaktigt, för mycket eller utan grund. I fall av missbruk kan kommunen kräva att bidraget ska återbetalas. Bidragsmottagaren för-binder sig att vid behov ge bidragets beviljare de uppgifter som behövs för att säkerställa att bidraget inte ansökts i strid med villkoren för bidraget.

Den kommun som beviljat bidraget samt arbets- och näringsministeriet har rätt att i efterhand granska, för vilka syften bidraget använts.

Att ansöka om bidrag 

Ansökan skickas per e-post till info@saltvik.ax eller per post Saltviks kommun, Lillängs 14, Nääs 22 320 Ödkarby. Sista ansökningsdag 30 september 2020.

Publicerad 1.6.2020
Uppdaterad 23.9.2020