Stöd för närståendevård över 65 år

Du som vårdar en äldre, handikappad eller långtidssjuk person i hemmet kan ansöka om stöd för närståendevård.

Det går i praktiken till så att ett avtal görs upp om vården. I avtalet beslutas bland annat om avlastning och rätt till ledighet. Du har rätt till minst fem dagars ledighet per månad. Avlastning kan erbjudas på Sunnanberg vårdhem eller med hjälp av hemservice.

Som ersättning för vården får du ett arvode. Arvodets storlek är beroende på hur krävande vården är. Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, dvs. en dygnet runt vård eller fortlöpande daglig vård. Med närståendevården avses alltid hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.

Ansökan

Om du är intresserad av att ansöka om stöd för närståendevård behöver du ta kontakt med äldreomsorgschefen för att boka in ett hembesök samt lämna in en skriftlig ansökan. En personlig vård- och serviceplan görs för varje enskild vårdbehövande. Storleken på stödet beror på hur bindande och krävande vården är. Vid behov bifogas ett läkarintyg till ansökan.