Hemvårdsstöd

Om du är vårdledig för att vara hemma med ditt barn kan du söka det lagstadgade hemvårdsstödet från kommunen. Hemvårdstödet gäller fram tills dess att barnet fyller tre år, under förutsättning att barnet inte har kommunal barnomsorg.

Grundläggande hemvårdsstöd 500 euro

 • Familjen får stödet för ett barn under 3 år.
 • Barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg.
 • Utbetalas även fast ingendera föräldern vårdar barnet i hemmet.
 • Upphör om familjen får ny föräldradagpenning.
 • Avbrott vid tillfällig föräldraledighet.

Utökat hemvårdsstöd 700 euro

 • En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte utnyttjar barnomsorg och som inte förvärvsarbetar har rätt till ett utökat hemvårdsstöd under tiden tills barnet fyller 3 år.
 • Beviljas under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader.
 • Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra.
 • Om barnet endast har en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader.
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas.

Syskontillägg 100 euro

 • Beviljas om man har ett barn som får grundläggande hemvårdsstöd.
 • Betalas för syskon under 3 år som inte erhåller av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg, undantaget lekverksamhet (lekpark).
 • Betalas även för syskon som fyllt 3 år men inte inlett läroplikt och som åtnjuter kommunal barnomsorg i medeltal högst 5 timmar i dygnet eller i medeltal högst 25 timmar per vecka.
 • Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Hemvårdsstöd för syskon 100 euro

 • Beviljas en vårdnadshavare som lyfter FPA:s föräldrapenning och som har omsorg om äldre syskon, dvs ett syskontillägg till föräldrapenningen.
 • Ett stöd för varje syskon om 100 euro per månad.
 • Barnet man får stödet för får inte ha av kommunen ordnad eller beskostad barnomsorg, undantaget lekverksamhet (lekpark) och för syskon under förundervisningsåret.
 • Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd, inkomstgränsen är 1050 euro, max 350 euro per månad.

Inkomstbaserad tilläggsdel max 350 euro

 • Beviljas om vårdnadshavaren har rätt till grundläggande eller utökat hemvårdsstöd eller ett hemvårdsstöd för syskon.
 • Beviljas högst för ett år i gången, kan förnyas genom inlämnandet av nya inkomstintyg.
 • Maximibeloppet 350 euro utbetalas åt familj vars bruttomånadsinkomst är högst 1050 euro, del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är under 3383,30 euro.

Hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer 750 euro

 • Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 euro per månad för tvillingar och 1000 euro för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 euro.

Utökat stöd för flerlingsfamiljer 1050 euro

 • Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 euro per månad för tvillingar och 1400 euro för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 euro.

Partiellt stöd 125 euro

 • Betalas endast till en vårdnadshavare, som på grund av vård av barn under 3 år har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka.
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid.
 • Syftet med det partiella stödet är att barnets vårdtid inom barnomsorgen skall förkortas.

Partiellt stöd för skolbarn 125 euro

 • Betalas till vårdnadshavare, som förvärvsarbetar och på grund av vård av barn som deltar i första och andra årets undervisning i grundskolan och har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka.
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid.
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod förutsatt att man håller ledigt under olika tider.
 • Stödet betalas ut från och med den första augusti det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den sista juli efter barnets andra läsår.
 • Barnet får inte nyttja en kommunal fritidshemsplats.

Det partiella stödet betalas inte

 • Om familjen erhåller grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd.
 • Om familjen har rätt till föräldradagpenning.
 • Till studerande vårdnadshavare.

Ansökan

Din ansökan skickar du till kommunkansliet per mejl till info@saltvik.ax eller per post till Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, 22320 Ödkarby.

En fullständig ansökan består av:

 • Blanketten ”Ansökan om hemvårdsstöd för barn” (finns här på sidan och kan även fås från kommunkansliet).
 • Folkpensionsanstaltens beslut över när föräldradagpenningsperioden upphör.
 • Löneintyg samt senast fastställda beskattningsbeslut om tilläggsdelen söks.
 • Lyftarens skattekort för förmån.
 • Intyg över förkortad arbetstid (partiellt stöd).
 • Intyg över tjänstledighet eller dylikt (utökat hemvårdsstöd).
 • Man bör även uppge om någondera vårdnadshavare har arbetsgivare utom Åland.

Det lagstadgade hemvårdsstödet

 • Beviljas från och med första vardagen efter den dag då föräldradagpenningen upphör.
 • Utbetalas den sista vardagen i månaden.
 • Betalas retroaktivt högst 6 månader.
 • Beviljas inte för kortare tid än 1 månad.
 • Är skattepliktig inkomst.
 • Erläggs av barnets hemkommun.
 • Tilläggsdelen räknas om årligen.

Hemvårdsstöd som betalas på oriktig grund återindrivs och det är därför skäl att i god tid meddela förändringar som kan påverka erhållandet av stöd, till exempel att barnet börjar på dagis, ny föräldradagpenningsperiod börjar, familjen flyttar från kommunen eller att inkomsterna ändrar mer än 15 procent.