Bygglov

När du planerar att bygga nytt eller att göra ändringar i/på befintlig byggnad, finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa. Många åtgärder kräver bygglov eller andra typer av tillstånd. I vissa fall räcker det med en bygganmälan, vilket är en enklare form av bygglov. 

Allt byggande regleras av Plan- och bygglagen för landskapet Åland och Byggnadsordningen för Saltviks kommun.  Det finns även föreskrifter om hur byggnader ska utformas på Åland.

Byggnads- och miljönämnden beviljar bygglov och nämnden sammanträder i allmänhet en gång varje månad (förutom juli, då inget möte hålls).

Om du vill att din bygglovsansökan ska tas upp på Byggnads- och miljönämndens nästa möte, behöver du lämna in din ansökan minst 10 dagar innan mötet. Ansökan lämnas till Saltviks kommunkansli.

Kontakta gärna byggnadsinspektören vid frågor eller oklarheter.

 

Byggnadsordning för Saltviks kommun

Via länken nedan hittar du byggnadsordningen för Saltviks kommun

Plan- och bygglagen

Via länken nedan hittar du Plan- och bygglagen för Landskapet Åland.

Ålands Byggbestämmelse-samling

Via länken nedan hittar du Ålands Byggbestämmelsesamling.

kartplatsen.fi

En karttjänst för att bland annat se fastighetsbeteckningar hittar du här:

Träbyggnadsstrategi för Saltviks kommun

Via länken nedan hittar du träbyggnadsstrategin för Saltviks kommun