Sunnanberg vårdhem

Sunnanberg vårdhem är ett serviceboende med heldygnsomsorg, så kallat effektiverat serviceboende (ESB), och erbjuder en hemlik boendemiljö som ger möjlighet till trygghet, inflytande och social gemenskap. 

Sunnanberg vårdhem ligger på Kvarnbo-Kyrkvägen 17 i Kvarnbo. Här finns 32 rum fördelade på tre enheter, Stora sidan och Lilla sidan och ”nya sidan” som planeras öppna upp för verksamhet inom mars 2022. Lilla sidan och ”nya sidan” har 8 rum vardera för personer med minnesproblematik/ demenssjukdom. På Sunnanberg kan du bo antingen permanent eller på periodplats. Att ha en periodplats kan vara aktuellt om du t.ex. är sjuk eller varit med om en olycka. Då kan du behöva hjälp under en övergångsperiod. Det kan också handla om att du behöver samla krafter för att orka bo kvar hemma längre, eller avlastning för närståendevårdare.

Vård vid Sunnanberg vårdhem ESB blir aktuellt när man är i behov av omfattande stöd och när man inte längre klarar av ett självständigt boende med stöd av hemservicen och andra aktörer inom vård- och omsorgssektorn. ESB grundar sig alltid på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd och på basen av det görs en individuell vård- och serviceplan upp.  

Utgångspunkten är att klienten bor i boendeenheten till livets slut, förutsatt att vården inte kräver fortlöpande medicinsk uppföljning eller fortlöpande specifika sjukvårdsåtgärder. Servicen grundar sig på klientens individuella behov och de egna resurserna tas till vara genom att stöda klientens egen aktivitet och funktionsförmåga. I vård- och serviceplanen antecknas klientens resurser och hälsohinder samt hur man ämnar bemöta dem.
Personalen består av närvårdare som finns på plats dygnet runt. I huset finns även 2 omvårdnadsledare med sjukskötarutbildning, vilka ansvarar för det praktiska vårdarbetet samt kontakten med anhöriga. Dessa finns på plats måndag till fredag dagtid. Om behov av sjukskötare finns övriga tider på dygnet så kontaktas hemsjukvården. På Sunnanberg arbetar även lokalvårdare, kockar och en sysselsättningshandledare. En läkare besöker Sunnanberg vårdhem ungefär varannan vecka, eller när behov finns. 

Beviljande av plats på effektiverat serviceboende förutsätter att den äldres servicebehov har utretts i enlighet med 14 § i äldrelagen.