Bidrag

Bidrag för enskilda vägar

Väglag kan få bidrag för skötsel- och underhållskostader för enskilda vägar. Principerna är fastställda av kommunfullmäktige § 102/14.11.2016 enligt följande:

  • Vägens längd skall vara minst 300 meter. Sträckan mäts från vägskälet till sista bostadshuset.
  • Vägen skall vara under ordnad förvaltning med en antagen kostnadsfördelning.
  • Kommunen betalar endast de fast bosattas del av underhållet.
  • Ersättning utbetalas mot uppvisande av kvitto som styrker att underhållet har utförts på vägen.
  • Bidraget betalas till väglagets konto eller till ett gemensamt konto för vägen. Inte till enskild delägare i väglaget.
  • Tekniska nämnden kan dock bevilja underhållsbidrag för väg som inte uppfyller ovanstående normer enligt särskild prövning.

Bidragets storlek fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Önskas bidrag för grundförbättring bör anhållan göras till kommunen före arbetet påbörjas. Nämnden kan enligt prövning betala ut högre bidrag än vad kommunfullmäktige fastställt, för t ex grundförbättring, ytbeläggning eller dylikt.

Till ansökan om bidrag ska följande bilagor bifogas:

  • Fakturakopior
  • Kontoutdrag som visar att fakturorna är betalda från väglagets konto
  • Väglagsägarlista

Ansökan inklusive bilagor riktas till:

Saltviks kommun
Tekniska nämnden
Lillängs 14, Nääs
22320 ÖDKARBY