Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förtroendevalda

Såhär styrs din kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att: 

  • fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
  • besluta vilka nämnder som ska finnas. Kommunfullmäktige kan besluta att de uppgifter som kommunen tilldelats enligt lag skall skötas av en nämnd eller av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden ska dock enligt lag finnas.
  • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna
  • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att: 

  • leda och samordna allt arbete inom kommunen
  • ansvara för kommunens ekonomi

Till sin hjälp har kommunstyrelsen anställda tjänstemän på kommunkansliet.

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen och genomför beslut som fattas i styrelsen och fullmäktige.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 2.3.2022