Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vanliga frågor och svar

Barn & skola

Hur får jag tag på ansökningsblanketter till barnomsorg och fritidshemsverksamhet?

Blanketterna hittar du genom att klicka här.

Den finns också att hämta från kommunkansliet, skolorna och daghemmen. 

När får jag beslut om barnomsorg?

Beslut om barnomsorgsplats för den som har lämnat in ansökan inom mars, och som behöver ta i bruk sin plats till hösten, ges under maj - juni. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn vid en annan tidpunkt på året får du beslut senast en månad innan platsen tas i bruk.

Enligt barnomsorgslagen ska kommunen ge ett beslut senast fyra månader efter att ansökan inkommit till kommunen. Är behovet av barnomsorg brådskande på grund av arbete eller studier är handläggningstiden två veckor.

Vilka tider är daghemmen öppna?

Daghemmen är öppna från 07.00 - 17.00. Vid behov och genom överenskommelse på förhand kan öppettiden förlängas för berörda vårdnadshavare.

Hur gör jag för att skriva in mitt barn i skolan?

Inskrivning för blivande årskurs 1 hålls varje år i april månad i respektive skola. Vid inflyttning som sker under året kontaktar du skolan.

Vilka elever är berättigade till skolskjuts?

Alla elever som har längre skolväg än 2 kilometer till skolan är berättigade till skolskjuts.
Anhållan om skolskjuts för elev med kortare väg än 2 kilometer riktas till Utbildningsnämnden.

Vilka tider och dagar är fritidshemmen öppna?

Fritidshemmen är öppna alla skoldagar, från 12.30 - 17.00 på eftermiddagen. Vid behov kan också förisplats erbjudas före skoldagens början. Kontakta skolans skolledare för mer information.

Kommunen

Vilken faktureringsadress har Saltviks kommun?

Samtliga leverantörsfakturor ska ställas ut till:

Saltviks kommun
Lillängs 14
22320  ÖDKARBY

OBS! Märk fakturan med vilken enhet som berörs!

OBS! Saltviks kommun omfattas inte av omvänd moms.

Fakturor kan skickas som pdf per e-post till info@saltvik.ax.

e-fakturor till Saltviks kommun skickas på:

003702051194
AABAFI22

Gäller reglerna för omvänd moms Saltviks kommun?

Saltviks kommun säljer inte regelbundet byggtjänster och omvänd moms skall alltså inte tillämpas vid försäljning av byggtjänster till Saltviks kommun.

Vilket är kommunens bankkonto och FO-nummer?

Bankkonto:

Saltviks kommun har konto i Ålandsbanken:
IBAN FI84 6601 0001 0730 14
BIC AABAFI22

För våra kunder finns även möjlighet att välja direktbetalning eller e-faktura.

FO-nummer: 0205119-4

Äldreomsorg

Vilken tid och vilka dagar kan jag få matservice?

Du kan få mat hemtransporterad till dig alla dagar i veckan. Hemservicepersonalen kör ut maten och de startar sin runda från Sunnanberg kring 11.30.

När är det seniorcafe och vad är det för program där?

Seniorcafé ordnas udda veckor kl. 13.30-15. Programmet varierar och information finns i kommunbladet. Programpunkter kan vara t.ex bingo, sång och föreläsningar.

Hur ställer jag mig i kön till Sunnanberg vårdhem?

Det finns inget kösystem till Sunnanberg utan vårdplats beviljas till den med högst vårdtyngd och största behov av en vårdplats.

Vilka kriterier är det för att beviljas en vårdplats på Sunnanberg?

När du inte kan bo hemma med hjälp av hemservicens tjänster flera gånger per dag och behöver hjälp även nattetid kan en plats på Sunnanberg bli aktuellt.  För att beviljas en vårdplats på Sunnanberg behöver du ha ett omfattande vårdbehov dygnet runt. 

Hur lång väntetid är det för att få en vårdplats på Sunnanberg?

Väntetiden för att få plats på Sunnanberg varierar på grund av hur platssituationen ser ut. Har du ett omfattande vårdbehov och inte klarar dig hemma  med hemservicens tjänster mer så kan kommunen ordna plats i en närkommun eller på Oasen tills plats finns på Sunnanberg.

Vad kostar det att bo på Sunnanberg?

Vårdavgiften för en permanent plats på Sunnanberg är högst 85 % av vårdtagarens månadsinkomster (netto). Avgiften får dock vara högst så stor att den som får vård månatligen till sitt förfogande har minst 160 euro (det med arbetspensionsindex justerade beloppet som ska stå till en persons förfogande och som avses i 7 c § 1 och 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social-och hälsovården är minst 108 euro per månad från den 1 januari 2018).

För den som innan institutionsvården levt i gemensamt hushåll och hans/hennes månadsinkomster är större än makens månadsinkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Månadsavgiften kan uppgå till högst 42,5 % av de sammanräknade månadsinkomsterna.

Vad ingår i vårdavgiften på Sunnanberg?

I vårdavgiften ingår kosten och all den omvårdnad, sysselsättning och aktiviteter som ges av personalen på inrättningen. Andra saker som ingår är mediciner, hygienartiklar, taxiresor, sjukhusräkningar, fotvård och hårvård.

Finns det möjligheter till korttidsvård och vad är avgiften?

Ja, att ha en periodplats kan vara aktuellt om du t.ex. är sjuk eller varit med om en olycka. Då kan du behöva hjälp under en övergångsperiod. Det kan också handla om att du behöver samla krafter för att orka bo kvar hemma längre, eller avlastning för närståendevårdare.

För kortidsvård är avgiften 48,90 euro/vårddygn upp till avgiftstaget 683 euro per kalenderår, därefter 22,50 euro per vårddygn. Avlastning för närståendevård: 11,40 euro/ dygn.

Vilka är besökstiderna på Sunnanberg?

På Sunnanberg finns inga besökstider, anhöriga är välkomna när som helst.

Får jag bo kvar på Sunnanberg om mitt vårdbehov ökar?

Ja, du får bo kvar på Sunnanberg till livets slut när du beviljats en plats.

Finns det någon värdegrund för äldreomsorgen?

Ja, värdegrunden för äldreomsorgen är ”Värdigt liv och välbefinnande för den äldre personen i centrum”. I värdegrunden ingår ord som självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individ anpassning och delaktighet samt gott bemötande.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Från och med 1 januari 2021 ska du ansöka om färdtjänst och all annan socialtjänst (utom barnomsorg och äldreomsorg) via KST, Kommunernas gemensamma socialtjänst.

Telefon till KST växel: +358 18 532 800.

KST hemsida: www.kst.ax

Vad kan hemservicen hjälpa mig med?

Av hemservicen får du hjälp och stöd för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. De kan hjälpa dig med allt från dagliga sysslor i hemmet tills omvårdnad och medicintillsyn.

Vilka tider får jag tag på hemservicen?

Hemservicen jobbar i nuläget 8-20 dagligen, men du kan nå personal dygnet runt på deras journummer.

Bygga & bo

Har Saltviks kommun lägenheter för uthyrning?

Kommunen har ett flertal hyreslägenheter. Är du intresserad av att hyra en lägenhet behöver du lämna in en ansökan till bostadskön.

Blanketten hittar du via den här länken.

Får jag installera braskamin/bastuspis själv?

Ja, om du har byggnadslov och installerar enligt myndigheternas anvisningar.

Brandsyn skall utföras av räddningsmyndigheten före eldstaden tas i bruk.

Vem är sotare i Saltviks kommun?

Får jag elda nu?

Ja, du får elda på egen mark med undantag för när det är skogsbrandvarning, då är det totalförbud att göra upp eld i terrängen.

I tätbebyggt område får du aldrig elda.

Klicka här för att komma till Alarmcentralens hemsida där det finns uppdaterad info gällande brandvarning.

För turister

Var finns det gästhamnar i Saltvik?