Enskilt avlopp

Fastigheter utanför det kommunala avloppsnätet måste ha enskild avloppslösning, så kallat enskilt avlopp.

Före du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla ska du ansöka om kommunalt avloppstillstånd hos kommunen. Ta kontakt med byggnadsinspektionen vid frågor.

Om fler än 25 personer använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening.

Tillstånd och ansökan

Enskilt avlopp renar avloppsvatten från ett eller fåtal hushåll, motsvarande 5 – 25 personekvivalenter (pe) och kräver ett tillstånd från kommunen.

Ansökan ska lämnas in före ny avloppsanläggning skall installeras eller gammal byggas om.

En ansökan om avloppstillstånd ska alltid innehålla:             

 • Kontaktuppgifter
 • Föreslagen behandlingsmetod
 • Situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:1000
 • Ur situationsplanen bör framgå var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna, tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda, eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen
 • Ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
 • Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering)

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den kan tas i bruk.

Lagstiftning, rening och ansvar

Kraven på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i landskapsförordningen om miljöskydd (ÅFS 130/2008, bilaga 2), som vi länkar till här intill på sidan.

Sedan 1.1.2014 bör följande reningskrav uppfyllas för alla enskilda avloppslösningar:

 • Fosforreduktion minst 80 %
 • Kvävereduktion minst 40 %
 • Reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde skall vara minst 90 %

Observera:

 • enbart en slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn, är inte en tillräcklig rening.
 • en infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på 15 - 25 år. Livslängden varierar beroende på bl.a. markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
 • slamavskiljare skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst vartannat år.
   

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening.

Läsvärt om avlopp

Ålands landskapsregering har givit ut “Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar”. Denna anvisning är bra att bekanta sig med för att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka anläggningar som anses vara godkända. Vi har därför länkat till både den och annan bra fakta om avlopp här intill på sidan.

Notera att Åland har egen lagstiftning så det kan finnas skillnader att beakta.

Checklista för enskilda avlopp

hittar du via länken nedan:

Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar

Landskapsförordningen om miljöskydd

Avloppsguiden, Sverige

hittar du via länken nedan:

Finlands miljöcentral

hittar du via länken nedan: