Egen kompost

Sedan årsskiftet, 2023-2024, har alla fastighetsägare rätt att kompostera sitt bioavfall så länge det kan ske på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa. En välfungerande kompost är ett miljövänligt sätt att lokalt omhänderta eget bioavfall och skapar näringsrikt material till trädgårdsland och rabatter. Både nya och gamla komposter måste vara registrerade hos kommunen.

Vid årsskiftet (2024-01-01) trädde ändringar i avfallslagen i kraft. Ändringarna handlar i stora drag om att kommunerna ska jobba målinriktat med avfallshanteringen istället för att i lag vara bundna till specifika insamlingsmetoder. Dessutom ändras lagen så att alla fastighetsägare ges möjlighet att ha egen kompost för att hantera sitt bioavfall.

För att komposten inte ska påverka miljö, människors hälsa eller förorsaka skadedjursproblematik behöver komposten vara utformad, placerad och skött på ett korrekt sätt.

 1. Allt organiskt avfall kan komposteras.
   
 2. Komposten måste ha god syretillförsel, lagom fukthalt och en temperatur om 40–55 grader.
   
 3. Fastighetsägaren måste ha regelbunden tillsyn och underhålla komposten genom att blanda matavfallet med exempelvis jord, spån eller torv.
   
 4. Komposten ska vara antingen fabrikstillverkad eller egentillverkad och vara konstruerad för utomhusbruk, vara värmeisolerad och vara välventilerad samt så tät att skadedjur inte kan ta sig in i den.
   
 5. Komposten ska placeras på den egna fastigheten, minst fem meter från tomtgräns.
   
 6. Det kan vara bra att ha två kompostbehållare som kan användas växelvis då det tar ca sex månader innan bioavfallet har brutits ner. Det färdigkomposterade materialet ska sedan användas i trädgårdsland eller blomland för att tillvarata näringsämnen och mull.
   
 7. Din kommun kan ha närmare bestämmelser och rekommendationer om komposter och skötselråd.

Varje hushåll som komposterar sitt bioavfall ska anmäla detta till kommunen. Anmälan behöver dels göras för att kommunen ska kunna säkerställa att hanteringen av bioavfallet sker korrekt. Blankett för anmälan av kompost hittar du här intill på sidan.

Kommunen har rätt att inspektera komposten för att se att den fungerar på ett tillfredsställande sätt. Frågor om vad anmälan ska innehålla och hur du anmäler din kompost besvaras av Byggnads- och miljöinspektören.

För att kompostera trädgårdsavfall så som löv, kvistar och klippt gräs behövs ingen anmälan.